Madhav Kumar Nepal
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिको बैठकमा, २०७७ वैशाख २९ गते ।