Madhav Kumar Nepal
India-Japan Global Partnership Summit 2011 को उद्घाटन सत्रमा गरिएको सम्वोधन । ५ सेप्टेम्वर २०११ ।